Правила и Условия на уеб сайта www.kukica.com

Pravila i uslovi korišćenja sajta www.kukica.com

Kukica! je zvanična internet platforma za posredovanje u trgovini, putem kog korisnici usluga, mogu kupovati, prodavati i iznajmljivati ručno izrađene predmete, kako nove, tako i polovne (u daljem tekstu, predmete), a kom se može pristupiti na adresi www.kukica.com

Prihvatanjem pravila i uslova korišćenja sajta i internet servisa Kukica! (u daljem tekstu servis kukica.com), korisnik usluga potvrđuje saglasnost da će svoje ponašanje i poslovanje na servisu kukica.com podrediti pravilima i uslovima korišćenjima, a koji su u skladu sa svim važećim zakonskim propisima u republikama iz kojih potiču. Saglasni ste da ispunjavate sve zakonske obaveze u vezi sa platnim prometom, kao što su porezi, dažbine, troškovi poslovanja, prema važećim propisima republika iz kojih potičete.

Korisnik usluga je saglasan da su uslovi i pravila korišćenja servisa kukica.com podložni promenama, te da pružalac usluga nije u obavezi da ih obavijesti o promjenama istih, već će omogućiti pristup stranici gde se nalaze Pravila i uslovi korišćenja.

Svo poslovanje servisa kukica.com je u saglasnosti sa važećim propisima ržave Crne Gore, iz oblasti elektronske trgovine, zaštite autorskih prava, zaštite privatnosti podataka o ličnosti i zakona o obligacionim odnosima.

  1. Autorska prava.

Servis kukica.com ima isključiva autorska prava na sajtu www.kukica.com, uključujući tekst, slike, audio, video, audio-vizuelni sadržaj, dizajn, programski kod, baze podataka. Svako neovlašćeno raspolaganje bilo kojim dijelom ili cijelinom od navedenih, smatraće se zloupotrebom i kršenjem autorskog prava, te podleže sankcionisanju u skladu sa zakonom.

Servis kukica.com sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na stranici www.kukica.com.

Dalje prenošenje sadržaja, ili dijela sadržaja sa stranice www.kukica.com, dozvoljena je samo uz prethodno naznačenje da je preuzeta sa stranice www.kukica.com

  1. Registracija, prikupljanje i obrada podataka

Registracija se obavlja se u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta www.kukica.com., te klikom na verifikacioni e-mail, koji korisnik, koji se registruje, dobija.

Prihvatanjem verifikacionog e-maila, klikom na isti, korisnik usluga prihvata da se podaci u njegovoj e-mail adresi, kao i IP adresi prikupe i obrade u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, u svrhe navedene u istima.

Servis kukica.com zadržava pravo da odbije zahtjev za registraciju bilo kom korisniku, u bilo kom momentu. Takođe, korisnik usluga može otkazati registraciju, u bilo kom momentu, bez obrazloženja, slanjem e-maila, sa adrese kojom se registrovao.

Korisnik je saglasan da u eventualnom pokretanju sudskog postupka, svi podaci koji su prikupljeni, u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, mogu biti upotrebljeni kao dokaz na sudu.

Korisnik usluga kome je otkazana registracija od strane servisa kukica.com nema pravo da se ponovo registruje sa svojim, ili drugim imenom ili pseudonimom, bez prethodnog izričitog pristanka servisa kukica.com, u protivnom rizikuje da mu registracija ubuduće bude trajno zabranjena.

Podaci neophodni za registraciju fizičkih lica: ime, prezime, grad, broj telefona, e-mail adresa.

Servis kukica.com se obavezuje da će sa podacima korisnika sa kojima raspolaže, postupati u skladu sa zakonom, za tačno određenu svrhu za koju su podaci dati, kao i da se obavezuje da podaci neće biti zloupotrebljavani u svrhe koji nisu predviđeni Pravilima i uslovima korišćenja, osim ukoliko to ne zahteva nadležni organ, a u svrhu vođenja krivičnog ili prekršajnog postupka. Odgovorno lice za prikupljanje podataka je Milan Mijajlović. Svrha prikupljanja i obrade podataka su da se obezbedi nesmetano funkcionisanje servisa kukica.com, bezbjednost korisnika, kao i e-trgovinu korisnicima servisa, u skladu sa zakonom. Korisnik usluga se obavezuje da ažurira podatke, ukoliko dođe do njihove promjene.

Ime, naziv, pseudonim kojim se korisnik usluga koristi na servisu kukica.com, ne smije biti uvrjedljivo, nepristojno, ne smije sadržati referencu na web ili e-mail adresu trećeg lica.

Servis kukica.com ne odgovara za tačnost podataka unijetih na servisu od strane drugih lica, niti za rezultate obrade podataka koji su za predmet imali takve podatke

Korisnik usluga ima pravo da svoj pristanak o prikupljanju i obradi podataka može povući u svakom momentu, bez obrazloženja, a što ima za posledicu prestanak pružanja usluga od strane servisa kukica.com, te dospijevanje eventualnih neizmirenih obaveza, kao i bilo koje prikupljanje podataka koje je bilo u toku u momentu povlačenja pristanka.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, korisnik usluga ima pravo na zaštitu, kao i druga prava koja mu zakonski pripadaju, u tom slučaju. Vlasnik servisa kukica.com se obavezuje, da će preduzeti sve zakonske mere da bi takvu vrstu zloupotrebe sprečio, a u slučaju da do nje dođe, kontaktiraće nadležne organe.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime kukica.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.
Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za
poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zapošljenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zapošljeni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija, te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i na[eg sajta.

  1. Kukica! platforma.

Kukica! je zvanična platforma koja se nalazi na adresi www.kukica.com platforma je namijenjena posredovanju između lica koja se bave prodajom, kupovinom i iznajmljivanjem ručno izrađenih predmeta, kako novih, tako i polovnih. Korišćenje ove platforme je moguće samo na način i pod uslovima opisanim u Pravilima i uslovima korišćenja.

  1. Prodaja (ponuda).

Prodaja podrazumeva postavljanje ponude od strane prodavca (svaki korisnik usluga može biti kako prodavac, tako i kupac).

Prodavac je dužan da u ponudi navede sledeće: naslov, opis, cijenu (u koju nisu uključeni troškovi transporta i ostali manipulativni troškovi), minimum jednu fotografiju predmeta, opciono – video zapis predmeta, način plaćanja, način slanja, eventualne nedostatke predmeta, kao i karakteristike u skladu sa kategorijom predmeta u kojoj se isti nalazi, a sve u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja.

Ponuda se sačinjava na službenim jezicima država Balkana. Objavljivanjem ponude, prodavac pristaje da zaključi ugovor o kupoprodaji sa kupcem, u odgovarajućem obliku za e-trgovinu, u skladu sa Zakonom.

– Sadržaj objavljenih ponuda i kategorije –

Vlasnik servisa kukica.com zadržava pravo da ukloni kompletan sadržaj ponude, ili djelove, u bilo kom trenutku bez obrazloženja, ukoliko smatra da nisu u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja, ukoliko je ponuda nepotpuna, nerazumljiva, neozbiljna protivi se svrsi platforme Kukica!, ili spadaju u listu nedozvoljenih predmeta, usluga i ponašanja. U vezi sa ovim brisanjem, nijedno lice nema pravo ostvarivanja bilo kakvog zahtjeva ili prava, prema vlasniku servisa kukica.com.

Vlasnik servisa kukica.com zadržava pravo da promijeni naziv kategorije, spoji je sa već postojećom, razdvoji, ili potpuno ukine određenu kategoriju, kao i da premjesti predmet iz jedne u drugu kategoriju, bez ikakvog obrazloženja i u bilo kom momentu.

Prodavac je u obavezi da nudi samo one predmete koji isključivo u njegovoj svojini.

Vlasnik servisa rucirad.me nije dužan da provjerava da li je predmet u svojini prodavca, niti može snositi odgovornost u slučaju nesavjesnosti prodavca.

Prodavac se obavezuje da sve informacije koje pruža u vezi sa predmetom, budu istinite, kao i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci. Svi nedostaci na ambalaži i na samom predmetu, koji su poznati prodavcu, moraju biti navedeni u opisu predmeta i vidljivi na fotografiji.

Prodavac je dužan da predmet koji nudi, objavi u odgovarajućoj kategoriji na sajtu

Nije dozvoljeno istovremeno postavljati više istih ili sličnih ponuda. Vlasnik servisa kukica.com zadržava pravo da takve ponude obriše, u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

– Zaključenje ugovora između kupca i prodavca –

Namjera za zaključenje ugovora se iskazuje u momentu kada kupac kontaktira Prodavca na kontakt telefon. Sam moment zaključenja ugovora se ostavlja kupcu i prodavcu, kao stranama ugovora, da zaključe u skladu sa svojom voljom. Servis kukica.com ne može obavezati kupca da predmet i kupi.

Kupac je dužan da prvi kontaktira prodavca u roku od 24 časa od kupovine predmeta.

Sve pojedinosti u vezi sa načinom plaćanja, načinom preuzimanja predmeta, ostavlja se kupcu i prodavcu da urede, a u skladu sa propisima i dobrim poslovnim običajima.

Sadržina zaključenog ugovora podrazumeva: cijenu, opis predmeta, uslove koje je naveo prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici, gde je ponuda bila objavljena, u momentu kada je kupac kontaktirao Prodavca. Prodavac ima obavezu da kupcu prenese pravo svojine nad predmetom oslobođenu od prava trećih lica, u zamejnu za kupoprodajnu cenu.

Opis predmeta je dio ugovora i prodavac ima obavezu da obezbijedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama.

Ukoliko prodavac ne garantuje za neki podatak, to se mora jasno naznačiti, inače će se smatrati da garantuje i za taj podatak.

Prodavac takođe garantuje i za skrivene nedostatke predmeta, koji nisu opisani u ponudi, a utiču na njegovu vrijednost ili redovnu upotrebu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

Rizik od propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, odnosno, u momentu kad je isporuka pokušana, a krivicom kupca nije uspela.

Ukoliko jedna strana ugovora ne ispuni svoju ugovornu obavezu, druga strana može zahtijevati njeno ispunjenje ili raskinuti ugovor jednostranom izjavom, osium ukoliko do neispunjenja obaveze nije došlo krivicom tog korisnika