Правила и Условия на уеб сайта www.kukica.com

KUKICA! e  официалната интернет платформа за посредничество и търговия, чрез която потребителите на услугата могат да купуват, продават и отдават под наем ръчно изработени предмети, както нови, така и употребявани ,(упоменати в текста като „предмети“).Те могат да бъдат достъпни на www.kukica.com
Приемайки правилата и условията за използване на уеб сайта и интернет услугата Kukica! (Наричана по-долу услуга kukica.com), клиентът потвърждава споразумение,с  което ще провежда дейността си на www.kukica.com и се съгласява с  правилата и условията на употреба, които са в съответствие с всички приложими закони в републиките на произход. Вие се съгласявате да се съобразявате с всички правни задължения по отношение на плащанията, като данъци, такси, разноски, в съответствие с приложимите разпоредби на държавата произход.
Потребителят се съгласява, че условията за ползване на услугата kukica.com подлежат на промяна и доставчикът на услуги не е длъжен да ги уведомява за промени в тях, а ще разреши достъп до страницата, където се намират Общите условия.
Всички бизнес услуги www.kukica.com са в съответствие с приложимите распоредби на държавата Черна гора, в областта на електронната търговия, защита на авторските права, защита на неприкосновеността на личния живот на личните данни и Закона за задълженията.

Авторско право.

Сървърът kukica.com притежава всички авторски права върху сайта www.kukica.com, включително текст, изображения, аудио, видео, аудио-визуално съдържание, дизайн, програмен код, база данни,като те са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Всеки не оторизиран достъп до всяка част или всичко упоменато по-горе, ще се счита за злоупотреба и нарушаване на авторските права, и подлежи на санкции и гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Сървърът на kukica.com съдържат елементи, с авторски права върху интелектуалната собственост,който са притежание на трети лица.Съдържание за потребителски услуги, бизнес партньори, рекламодатели и безплатно съдържание. Тези  лица носят пълната отговорност за съдържанието, на което притежават правата, независимо от това, че това съдържание е на www.kukica.com.

Прехвърляне и трансфер на съдържание или част от съдържанието от www.kukica.com е разрешено само с предварителното указание, че е било изтеглено от www.kukica.com или с предварително съгласие от страна на kukica.com.

Регистрация, събиране и обработка на данни

Регистрацията се извършва в съответствие с „Правилата и Условията за ползване“ на www.kukica.com , с активирането на e-maila ,който получава потребителя за потвърждение на регистрацията.
Приемайки e-maila  за потвърждение, отваряйки върху линка в него, потребителят на услугата приема, че данните на неговия  e-mail адрес, както и IP адреса, се събират и обработват в съответствие с „Правилата и Условията за ползване“ и закона, за целите, посочени в него/ЗЗЛД.

Услугата kukica.com си запазва правото да откаже заявката за регистрация на всеки потребител по всяко време. Също така, потребителят на услугата може да отмени регистрацията по всяко време без обяснение, като изпрати имейл от регистрирания адрес.

Потребителят се съгласява, че при евентуално започване на съдебното производство всички данни, събрани в съответствие с „Правилата и Условията за ползване“  и съответния закон, могат да бъдат използвани, като доказателства в съда.

Потребителят на услугата, чиято регистрация е била отменена от kukica.com, няма право да се пререгистрира със своето или друго име или псевдоним без предварителното  и изрично съгласие на услугата kukica.com, в противен случай рискува да бъде окончателно забранен зa регистрацията.
Данни, необходими за регистрация на физически лица: име, фамилия, град, телефонен номер, електронен адрес(e-mail)

Сърврът kukica.com се ангажира данните, предоставени от  потребители, да действа в съответствие със закона за конкретната цел, за която са предоставени, както и да се ангажира, че с данните няма да бъде злоупотребявано за цели, които не са предвидени в условията за ползване „Правила и условия за ползване“, освен ако не е поискано от компетентния орган, с цел извършване на наказателно производство.Отговорното лице за събиране на данни е Милан Миайлович. Целта на събирането и обработката на данни, осигурява безпрепятствено функциониране на kukica.com  услугите, потребителска сигурност, както и потребление на услуги за електронна търговия, в съответствие със закона ЗЗЛД. Доставчикът на услуги е длъжен да актуализира данните, ако настъпи промяна.

Името,названието,псевдонимът, които потребителя на услугата в kukica.com използва, не трябва да бъдат измамни, груби, не може да съдържа препратка към уеб или e-mail адрес на трето лице.

Сървърът kukica.com  не отговаря за точността на данните, въведени от други лица, нито за подадените данните за „обработка на данни“.

В случай на неправомерна употреба на данни ползвателят на услуги има право на защита, както и други права, които в този случай му принадлежат по закон. Собственикът на услугата kukica.com се задължава да предприеме всички законови мерки за предотвратяване на такъв вид злоупотреба и, в случай ако това се случи, ще се свърже с компетентните органи.

KUKICA! платформа.

KUKICA e официалната платформа, която се намира в www.kukica.com платформа е предназначена за посредничество между хора, занимаващи се с продажба, закупуване и наемане на ръчно изработени предмети, нови, така и употребявани. Използването на тази платформа е възможно само по правилата и при условията, описани в „Правила и Условия за ползване“.

Продажба (оферта).

Продажбите предполагат поставянето на оферта от продавача (всеки потребител на услугата може да бъде както продавачът, така и купувачът).
В офертата продавачат трябва да посочи следното: заглавие, описание, цена (която не включва транспортни разходи и други манипулативни разходи), минимум една снимка на обекта, също опция  видео на обекта, начин на плащане, начин на изпращане, възможни недостатъци и забележки на предмета, както и характеристики в съответствие с категорията на обекта, в който се намира, всички в съответствие с „Правилата и условия за ползване“

Офертата се публикува на официалните езици на балканските страни. С публикуването на офертата продавачът се съгласява да сключи договор за покупка с купувача в подходяща форма за електронна търговия в съответствие със закона.

    – Съдържание на публикуваните оферти и категории –

Собственик на услугата kukica.com си запазва правото да премахва цялото или части от съдържание на оферта, по всяко време, без обяснение, ако счита, че е в противоречие с „Правилата и условията за ползване“, ако офертата е непълна, неразбираема, принадлежи към списъка с незаконни стоки, услуги и поведение или се  противопоставя на  предназначението на платформата KUKICA! . При премахване на съдържание , никой няма право да упражни каквото и да е  искане,претенция или права, към собственика на услугата kukica.com.

Собственикът на услугата kukica.com си запазва правото да промени името на категорията, да се слее с вече съществуваща, да отдели или напълно да премахне определена категория, както и да премести обект от една категория в друга, по всяко време без предизвестие.

Продавачът е длъжен да предлага само тези предмети, които той притежава.
Собственик услуга kukica.com не длъжен да проверява дали обектът е собственост и притежание на продавача, нито може да бъде подведен под отговорност в случай на небрежност и нелоялност.
Продавачът е длъжен да предостави цялата информация и описание отнасящи се за предмета, както и да предостави пълна информация за плащането и доставката. Всички дефекти и недостатъци на предмета и опаковката, които са известни на продавача, трябва да бъдат описани в описанието на обекта ,както и  да  се виждат на снимката.

Продавачът е длъжен да публикува офертата в съответната категория на сайта.
Не е позволено едновременното публикуване на еднакви и дублиращи се оферти. Собственикът на услугата kukica.com си запазва правото да изтрие тези оферти по всяко време без предизвестие.

      – Сключване на договора между купувача и продавача –

Намерението за сключване на договор се изразява в момента, в който купувачът се свърже с продавача с телефон за връзка. В момента на сключване на страни по договора договора остават купувачът и продавачът.Те сключват договор в съответствие с тяхната воля. Услугата kukica.com не може да задължава купувача да закупи предмета.
Купувачът е длъжен пръв да се свърже с продавача в рамките на 24 часа от закупуването на артикула.

Всички подробности относно организацията за начина на плащане, предаване и приемане на стоката, остават между купувача и  продавача, в съответствие с правилата и добрите бизнес практики.

Съдържанието на сключения договор включва: цена, описание, изисквания, определени от продавача, които са публикувани на интернет страницата, където е обявена офертата, в момента, когато купувачът се свързал с продавача. Продавачът е длъжен да прехвърли правото на собственост върху купувача на предмета в замяна на покупко-продажната цена, освободен от правата на трети лица.

Описанието на обекта е част от договора и продавачът е длъжен да гарантира, че стоката отговаря на описаните характеристики.

Продавачът гарантира за всяка подадена информация за продукта,ако продавачат не дава такава гаранция,това трябва да бъде изрично упоменато в описанието в офертата.

Продавачът също така гарантира за скритите недостатъци на артикулите, които не са описани в офертата и оказват влияние върху стойността или редовна употреба, в съответствие със Закона за задълженията и Закона за защита на потребителите.

Отговорността и рискът от повреда на артикула се прехвърля на купувача в момента на доставката, т.е. когато той е приел доставката,освен ако при определена ситуация не е по негова вина.
Ако една от страните не изпълни своето договорно задължение, другата страна може да поиска неговото изпълнение или прекратяване с едностранно изявление,  освен ако неизпълнението на задълженията не е било по вина на дадения потребител.