fbpx

Osnovana NVO “Rural – Urban”, Kukica sastavni dio organizacije

Kako smo i ranije najavili, osnovana je NVO “Rural – Urban”  , čiji je sastavni dio i Kukica. Organizacija je osnovana sa ciljem razvoja socijalnog preduzetništva, unapređenja lokalnih zajednica i položaja njenih stanovnika, očuvanja tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata, promocije online preduzetništva kao i razvoja  i unapređenja lokalnih online medija.

NVO Rural Urban

Naš tim će svoje djelovanje takođe usmjeriti i ka obezbjeđivanju sredstava, koja bi dalje bila usmjerena onim kreativcima čiji kvalitet rada to zaslužuje.

Udruženje “Rural – Urban” će svojim djelovanjem težiti da doprinese:

 • razvoju i afirmaciji principa socijalnog preduzetništva,
 • podizanju nivoa znanja, informisanosti i svijesti o značaju socijalnog preduzetništva,
 • afirmaciji ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih aktivnosti koji na direktan način doprinose unapređenju lokalnih zajednica u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na ruralna područja,
 • promoviše ideje održivog razvoja,
 • radi na unapređenju zaštite životne sredine,
 • radi na promovisanju zdravih stilova života,
 • edukaciji mladih i organizovanju volonterskih aktivnosti,
 • pružanju stručne pomoći ranjivim grupama na tržištu rada kao što su žene, mladi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, stari i nekvalifikovani radnici, manjinske i marginalizovane grupe,
 • promovisanju i razvoju online medija i start-up preduzetništva,
 • doprinese očuvanju tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata.

Kukica Marketplace rukotvorina i umjetnina Kukica Handicrafts and Art

Djelatnosti udruženja su da:

 • vrši istraživanja i analize socijalnih preduzeća,
 • organizuje rasprave, seminare, radionice, škole, edukativne kampove, volonterske aktivnosti,
 • lobira i sprovodi javne kampanje, utiče na kreiranje politika i zakonskih promjena; pokreće i sprovodi aktivnosti i akcije u zajednici u skladu sa promovisanim ciljevima,
 • sarađuje sa poslodavcima, javnim i naučnim ustanovama, školama, fakultetima, istaknutim intelektualcima, zaposlenim u državnim organima, privatnim sektorom i drugim fizičkim i pravnim licima,
 • organizuje donatorske i dobrotvorne skupove i manifestacije,
 • izdaje i promoviše publikacije, časopise, knjige i stručne radove, likovne, muzičke i filmske projekte,
 • pokreće i podržava online medije,
 • sarađuje sa organizacijama iz zemlje, regiona i šire, koje se bave istim ili sličnim djelatnostima.

Kukica je samo jedan od online servisa koji su dio NVO “Rural – Urban” mreže.

 • Parisian caramel bag

  Parisian caramel bagShtrikarica unique caramel bag
  50.00 Add to cart
  Shtrikarica logo

Članovi i prijatelji “Rural Urban” mreže svojim djelovanjem i radom doprinose pozitivnim promjena u crnogorskom  društvu dok neki od njih, kao što je Kukica, pozitivno utiču i na cijeli region.

Više o NVO “Rural Urban” možete pogledati na sajtu www.ruralurban.life


Udruženje je upisano u Registar nevladinih organizacija pod rednim brojem 9488

%d bloggers like this: